Trajanje nastave

Nastava traje tri nedelje i odvija se svakodnevno (osim vikendom) na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (Centar za srpski jezik kao strani), Dr Zorana Đinđića 2.

Dnevno se organizuje 5 časova lektorskih vežbi (jedan čas traje 45 minuta).

Polaznici su podeljeni u male grupe (do osam studenata) kako bi se postigao veći angažman svakog studenta. Kvalitetna nastava srpskog jezika u kombinaciji sa malim grupama garantuje dobre rezultate.

Tipovi kurseva

Lektorske vežbe

S obzirom na nivo znanja jezika polaznika Škole, koji pokažu na ulaznom testu, organizuju se sledeći kursevi:

  • početni – niži i viši (nivoi A1 i A2),
  • srednji – niži i viši (nivoi B1 i B2),
  • visoki – 1 i 2 (nivoi C1 i C2).

 

Predavanja

U skladu sa interesovanjima polaznika Škole organizuju se i posebni kursevi i radionice iz sledećih oblasti:

  • srpski jezik (fonologija i akcentologija, sintaksa i semantika, leksikologija i onomastika, istorija srpskog narodnog i književnog jezika, staroslovenski i srpskoslovenski jezik);
  • srpska književnost (narodna, srednjovekovna, savremena književnost);
  • nacionalna istorija;
  • politička sociologija;
  • ekonomija

Za predavanja iz određene oblasti studenti se odlučuju u prvoj nedelji Škole (prilikom polaganja ulaznog testa) i ona se organizuju ako za njih postoji dovoljan broj prijavljenih studenata (bar pet iz iste oblasti).

Sva predavanja i radionice, izvode se na srpskom jeziku.

Testiranje, bodovi i potvrda o završenom kursu

Tronedeljni program obuhvata 75 časova lektorskih vežbi, što odgovara (programski i obimom) jednosemestralnoj nastavi i nosi 5 bodova (ECTS).

Po završetku kursa obavlja se provera znanja (pismeno i usmeno). Svaki polaznik koji ispuni sve zahteve programa Škole i položi završni ispit stiče potvrdu o znanju srpskog jezika. Uspeh na ispitu ocenjuje se u skladu sa univerzitetskom praksom u Srbiji (ocenama od 6, najniža prolazna ocena – do 10, najviša ocena). Položen ispit studentima daje pravo na odgovarajući broj (5) ECTS bodova koje mogu preneti na svoje univerzitete.

Udžbenici i priručnici

Udžbenici

Za potrebe nastave načinjeni su savremeni udžbenici za učenje srpskog jezika kao stranog prema principima i zahtevima komunikativne metode:

1. Bjelaković Isidora, Jelena Vojnović (2010). Naučimo srpski – Let’s Learn Serbian 1. Novi Sad: Filozofski fakultet (komplet sadrži udžbenik, radnu svesku i CD rom sa vežbama slušanja);
2. Alanović, M. i dr. (2006). Naučimo srpski – Let’s Learn Serbian 2. Novi Sad: Filozofski fakultet – Dnevnik (komplet sadrži udžbenik, radnu svesku i dva CD roma sa vežbama slušanja).

Cena kompleta uračunata je u ukupnu cenu Škole.

Knjige su namenjene polaznicima početnog i srednjeg nivoa znanja jezika (A1, A2, B1 i B2).

Za polaznike visokih 1 i 2 kurseva (C1 i C2 nivoi) kreirani su posebni problemski tekstovi i specijalne vežbe i radionice na kojima oni produbljuju svoju gramatičku, leksičko-semantičku i komunikativnu kompetenciju.

 

 

Priručnici

Dražić, Jasmina (2008). Minimalne leksičke i gramatičke strukture u srpskom kao stranom jeziku. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Knjiga se sastoji iz dva dela. Prvi deo predstavlja teorijsku osnovu za izradu minimalnog jednojezičnog rečnika srpskog jezika za nivo B1 (prag znanja). U drugom delu lekseme su popisane abecednim redom, tematski određene i gramatički definisane prema tradicionalnoj leksikografskoj obradi.

 

 

 

Babić, Biljana (2011). Naučimo srpski 1 i 2 - Rečnik glagola. Novi Sad: Filozofski fakultet.

Naučimo srpski 1 i 2 – Rečnik glagola – namenjen je studentima koji srpski uče kao strani ili drugi jezik, a izrađen je sa ciljem da im olakša učenje i usvajanje glagola. Svoje ime i građu duguje istoimenim nastavnim kompletima Naučimo srpski 1 i Naučimo srpski 2. Rečnik obuhvata sve glagole sadržane u ovim kompletima (u udžbenicima, radnim sveskama i na CD-ima), izuzimajući one glagole koji se javljaju u instrukcijama za studente. Osim toga, Rečnik je opremljen uputstvima za njegovo korišćenje (Vodič kroz Rečnik) i tabelarnim pregledom istumačenih simbola i skraćenica (Simboli i skraćenice), i to na 5 jezika kako bi se studentima približio što više: na srpskom, engleskom, nemačkom, ruskom i korejskom jeziku.